Motie Schrap de Europese regio­rang­lijsten-ambitie


4 november 2022

Motie: Schrap de Europese regioranglijsten-ambitie


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 november 2022,

behandelend het Statenvoorstel 41/22: Begroting 2023;


constaterende dat

  • in de begroting een indicator is opgenomen voor de ambitie (vastgesteld in het Beleidskader Economie 2030) om als provincie in 2030 minimaal bij de beste 15 regio's te horen op de Regional Innovation Scoreboard (RIS) en de Regional Competitiveness Index (RCI);
  • de positie op deze ranglijsten een relatieve positie weergeeft, die voornamelijk is gebaseerd op de inzet van de andere Europese regio’s;
  • het streven naar een bepaalde positie op zulke ranglijsten als indicator in principe niets zegt over het bereiken van de uiteindelijke maatschappelijke doelen die met innovatie zijn gediend;


overwegende dat

  • het streven naar een bepaalde positie op zulke ranglijsten geen doel op zich zou moeten zijn;
  • de financiële positie van de provincie minder florissant is dan we van de afgelopen jaren zijn gewend;
  • er al veel zware provinciale opgaven liggen, en er nog meer bijkomen, die een stuk belangrijker zijn dan de positie op deze ranglijsten, en waar de inzet en middelen beter aan zijn besteed;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • geen actieve inzet te plegen op de ambitie om als provincie in 2030 minimaal bij de beste 15 regio's te horen op de RIS en de RCI;
  • de indicator hiervoor te schrappen in de volgende P&C-stukken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Wil van Pinxteren,
Lokaal Brabant


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, Groep Rutjens, FvD, CU-SGP, PVV, SP

Tegen

50+, CDA, D66, GL, Groep de Bie, PvdA, VVD