Motie Dialoog bij vestiging en uitbreiding van mest­ver­wer­kings- en mest­be­wer­kings­in­stal­laties


6 maart 2015

Motie over een niet-geagendeerd onderwerp:
Dialoog bij vestiging en uitbreiding van mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 6 maart 2015,

overwegende dat

  • mestverwerkings- en bewerkingsinstallaties voor maatschappelijke onrust (kunnen) zorgen;
  • de realisatie van deze installaties de (beleefde) leefbaarheid van mensen in de omgeving sterk achteruit kan laten gaan;
  • Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de Commissie van Advies voor de Havenvisie Moerdijk: "Gemeente en provincie moeten hier eerlijk over zijn, alle scenario's' moeten eerlijk worden voorgelegd aan de bewoners" en "Als je kiest voor economische groei, dan moet je met de bevolking de discussie aangaan over de nadelen van die groei.";
  • gemeenten en provincie de ontwikkelingen en plannen moeten afwegen in relatie tot andere (potentiële) plannen in de directe omgeving (cumulatie effect);
  • in een dialoog over individuele plannen de omwonenden betrokken moeten worden;

constaterende dat

  • momenteel een provinciale beleidslijn voor mestverwerking wordt opgesteld;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • een dialoog met omwonenden op te nemen als verplicht onderdeel bij ruimtelijk plannen voor vestiging en uitbreiding van mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties;
  • daarbij uitdrukkelijk de onderdelen (beleefde) leefbaarheid en gezondheid te betrekken;
  • de bevindingen van omwonenden nadrukkelijk op te nemen in het dialoograpport;
  • voor leefbaarheid en gezondheid duidelijke criteria op te nemen waaraan de provincie ook inhoudelijk toetst;


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, D66, GL, PvdD, OSN, Kerkhoff, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer