Motie Intrekking aanwijzing afschot katten


2 oktober 2015

Motie Intrekking aanwijzing afschot katten


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 18 september 2015,

overwegende dat

  • in Brabant ongeveer 2000 katten per jaar worden afgeschoten [1];
  • de aanwijzing die het voor jachtaktehouders mogelijk maakt om de verwilderde kat te doden is vastgesteld ter voorkoming van schade aan flora en fauna [2];
  • uit antwoorden op technische vragen blijkt dat door katten aangebrachte schade niet feitelijk is geconstateerd;

constaterende dat

  • op 12 november 2013 de Tweede Kamer de motie ‘Stop met afschieten van katten’ heeft aangenomen [3];
  • Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven dat de verantwoordelijkheid bij de provincies ligt en zij de provincies derhalve oproept om hiermee aan de slag te gaan [4];
  • Gedeputeerde Staten een aanwijzing heeft gedaan voor het afschieten van verwilderde katten [5];
  • 8 provincies (Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg) geen aanwijzing hebben gedaan voor de afschot van verwilderde katten;

besluiten

  • het voorzorgprincipe te hanteren en de aanwijzing voor afschot van (verwilderde) katten in te trekken, het Faunabeheerplan hierop per direct aan te passen, en het doden uitsluitend toe te staan indien er ecologische schade wordt geconstateerd en er geen andere oplossing dan afschot mogelijk is (conform de Flora- en faunawet);

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Hagar Roijackers
GroenLinks

Maikel Boon
PVV

[1] Faunabeheerplan 2011 – 2016, p. 300
[2] Beleidsnota Flora- en faunawet “Gewogen Belangen”, p. 12
[3] http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013Z21635&did=2013D44499
[4] http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=35d44588-6aea-4916-a6b8-5faad9742f19&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2014%20mei%202014%2C%20over%20Wildbeheer.pdf
[5] Faunabeheerplan 2011 – 2016, p. 300


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, D66, PVV, PvdA, GL

Tegen

VVD, CDA, 50+, LB, CU-SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer