Motie Voor­on­derzoek Elek­tro­nisch Monitoren Lucht­wassers


13 november 2015

Motie Vooronderzoek elektronisch monitoren luchtwassers

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 november 2015,

Behandelend het Statenvoorstel 69/15 inzake Begroting 2016

overwegende dat

 • vanaf 1 januari 2016 het voor bedrijven die een luchtwasser hebben wettelijk verplicht is om de gegevens over de werking van de luchtwasser elektronisch te monitoren;
 • provincie, gemeenten en bedrijven een gezamenlijk belang hebben in aantoonbaar goed functionerende luchtwassers;
 • elektronische monitoring van luchtwassers een belangrijk instrument is in de aanloop naar een meer efficiĆ«nt en effectief controlesysteem voor de goede werking van luchtwassers;
 • een vooronderzoek de mogelijkheid biedt voor provincie, omgevingsdiensten en gemeenten om gezamenlijk de Natuurbeschermingswet wet en het Activiteiten Besluit te controleren en inzicht kan bieden in de knelpunten rondom elektronisch monitoren en versnellen van het monitoren;

constaterende dat

 • provincie bevoegd gezag is voor controle op luchtwassers wat betreft de natuurbeschermingswet en gemeenten bevoegd gezag zijn voor het controleren van het activiteitenbesluiten;
 • omgevingsdiensten, provincie en gemeente onafhankelijk van elkaar deze controles uitvoeren;
 • elektronische monitoring van luchtwassers niet optimaal georganiseerd is;
 • na het implementatieproject elektronisch monitoren van luchtwassers, dat liep van augustus 2011 tot augustus 2012, er vanuit de provincie en gemeenten voorgesteld werd om te komen tot een Brabantbrede aanpak voor de verwerking van elektronisch gemonitorde gegevens van luchtwassers;
 • deze gezamenlijke Brabantbrede aanpak er niet is;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • een vooronderzoek te starten naar het elektronische monitoring van luchtwassers;
 • Provinciale Staten juni 2016 de resultaten ervan te presenteren;
 • budget uit de algemene middelen vrij te maken voor het vooronderzoek;


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, GL, 50+, PvdD, CU-SGP, LB

Tegen

VVD, SP, PVV