Motie Winst voor Grond­wa­ter­winning


18 december 2015

Motie Winst voor Grondwaterwinning


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 december 2015,

Behandelend het Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021,

overwegende dat

 • verdroging van natuurgebieden in Brabant nog steeds een serieus probleem is;
 • een significant negatief effect van grondwaterwinning op verdrogingsgevoelige natuur niet is uitgesloten;
 • herstel van verdroogde natuurgebieden lastig en kostbaar is;

constaterende dat

 • de commissie MER het advies geeft om, wanneer mogelijk negatieve effecten niet zijn uitgesloten, zorg te dragen voor een passende beoordeling ( art 19 lid 1 NBwet 98);
 • de commissie MER ook duidelijke adviezen geeft voor verdere uitwerking van het beleid voor grondwaterwinning, namelijk:
  - breng verdrogingsgevoelige gebieden en Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterpeilen (GGOR) in en rondom Brabant in beeld
  - bepaal de afstand van nieuwe of gewijzigde winningen tot deze gebieden en ga na of er kans is op significante gevolgen
  - bepaal welke maatregelen kunnen worden genomen om toename van verdroging of belemmering van hydrologisch herstel te kunnen uitsluiten. Houd ook rekening met mogelijk ongewenste (neven)effecten van bijvoorbeeld de inlaat van gebiedsvreemd water en het kappen van bos;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • deze adviezen in het beleid te implementeren, zowel voor de N2000-gebieden als voor de overige TOP-gebieden (prioritair verdrogingsgevoelige gebieden) behorende tot het Natuur Netwerk Nederland;

en gaan over tot de orde van de dag.

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Hagar Roijackers
GroenLinks

Jan Heijman
Lokaal Brabant

Roy de Jonge
SP

Martijn de Kort
PvdA


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, GL, 50+, PvdD, LB, CU-SGP

Tegen

VVD, CDA, D66, PVV