Motie Uitvoe­rings­pro­gramma Werk­lo­caties en tijde­lijke natuur


13 mei 2016

Motie Uitvoeringsprogramma Werklocaties en tijdelijke natuur


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 mei 2016,

Behandelend Begrotingswijziging 19/16A/B Uitvoeringsprogramma Werklocaties

constaterende dat

  • bij de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties de verbinding wordt gelegd met ambities, doelen en opgaven op het vlak van natuur en milieu;
  • er zich in Noord-Brabant gebieden, zoals braakliggende bedrijventerreinen, bevinden waar zich tijdelijke natuur kan ontwikkelen;
  • deze tijdelijke natuur een kostenneutrale bijdrage levert aan de versterking van de biodiversiteit;

overwegende dat

  • het bij tijdelijke natuur gaat om natuur die zich over een beperkt aantal jaar spontaan ontwikkeld op bijvoorbeeld braakliggende bedrijventerreinen die wachten op realisatie van de uiteindelijke bestemming; [verwijzing]
  • door flora en fauna op deze wijze een tijdelijk leefgebied te geven, een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de biodiversiteit enerzijds en natuurbeleving door de burger anderzijds;
  • op groter schaalniveau het effect van tijdelijke natuur permanent is, omdat flora en fauna zich vanuit dit tijdelijke habitat kunnen verspreiden naar de omgeving;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om zich aan te sluiten bij de Beleidslijn tijdelijke natuur van het Rijk;
  • Provinciale Staten te informeren over de ontwikkeling van tijdelijke natuur in Brabant;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen