Motie Eind­ver­ant­woor­de­lijke dieren­welzijn


8 september 2023

Motie: Eindverantwoordelijke dierenwelzijn


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 september 2023

behandelend het Bestuursakkoord 2023-2027


overwegende dat;

  • in het bestuursakkoord staat dat er vanuit de provincie Noord-Brabant oog is voor het welzijn van dieren;
  • wat het ‘’oog voor het welzijn van dieren’’ is, momenteel niet duidelijk wordt uit Brabants beleid;

constaterende dat

  • dierenwelzijn binnen de landbouw, maar ook in het kader van o.m. natuur (stroperij) en economie (malafide hondenhandel), een levend maatschappelijk thema is;
  • het provinciaal beleid zich uitstrekt over verschillende terreinen die te maken hebben met dieren en dierenwelzijn, zoals veehouderij, dieren in het wild, jacht en soortenbescherming;
  • door het ontbreken van een provinciale eindverantwoordelijke, deze verschillende beleidsterreinen versnipperd zijn en niet goed op elkaar worden afgestemd;
  • door het ontbreken van een provinciale eindverantwoordelijke, dierenwelzijn een onderbelicht thema dreigt te blijven;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in de uitwerking van het bestuursakkoord dierenwelzijn te borgen door het benoemen van een eindverantwoordelijke;
  • aan Provinciale Staten een notitie te overleggen met daarin de actiepunten waaruit blijkt, of in de toekomst zal blijken dat oog hebben voor het welzijn van dieren ook zal leiden tot concreet beleid;

en gaan over tot de orde van de dag.


Nikky Hamerslag
Ellen Putman,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Volt, D66, SP, LB, GL, PvdA

Tegen

BBB, JA21, FvD, CU-SGP, PVV, CDA, VVD