Motie Geen bruin gas in Brabant


8 september 2023

Motie: Geen bruin gas in Brabant


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 september 2023,

behandelend Bestuursakkoord 2023-2027;


overwegende dat

  • het gebruik van bruin gas (‘groen’ gas uit mest) de veehouderij bestendigt, en daarmee de bijhorende negatieve effecten op dierenwelzijn, natuur, water-, lucht- en bodemkwaliteit, volksgezondheid en leefbaarheid;
  • monomestvergisting een laag energetisch rendement heeft en daardoor niet als serieuze bron van energie beschouwd moet worden, maar hoofdzakelijk als middel om het mestoverschot te greenwashen;
  • gebruik van bruin gas geen duurzame oplossing is richting een klimaatneutraal Brabant in 2050;

constaterende dat

  • de Tweede Kamer mestvergisting heeft uitgesloten van de SDE++-subsidiepot, en de kringloopvisie voor de landbouw hierop wordt aangepast;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • geen nieuwe (mono)mestvergisters toe te staan;
  • de (Interim) Omgevingsverordening hierop aan te passen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Volt, BBB, JA21, FvD, CU-SGP, D66, PVV, SP, CDA, VVD, LB, GL, PvdA

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Eindverantwoordelijke dierenwelzijn

Lees verder

Motie Lage prioriteit voor logistieke centra bij verdelen stikstofruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer