Motie Lage prio­riteit voor logis­tieke centra bij verdelen stik­stof­ruimte


8 september 2023

Motie: Lage prioriteit voor logistieke centra bij verdelen stikstofruimte


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 september 2023,

behandelend Bestuursakkoord 2023-2027;


overwegende dat

  • vanwege de zorgelijke staat van de Brabantse natuur de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil is gelegd, en daarmee ook aanvragen voor vergunningen voor logistieke centra niet behandeld worden;
  • er een moment komt waarop weer vergunningen kunnen worden aangevraagd voor logistieke centra, maar stikstofruimte wel een beperkende factor blijft; een schaars goed waarover de overheid maatschappelijke afwegingen moet maken, om te voorkomen dat geldt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”;

van mening zijnde dat

  • we “de basis op orde” moeten krijgen, en we echt keuzes moeten maken over waar we straks de herwonnen stikstofruimte voor inzetten, met het oog op het veelvoud aan opgaven met maatschappelijk belang, zoals natuurherstel, woningbouw, de energietransitie en de PAS-melders;
  • we moeten voorkomen dat het beetje stikstofruimte dat straks weer beschikbaar komt, zodra de vergunningverlening weer op gang komt, wordt verspild aan nog meer logistieke centra i.p.v. het te gebruiken voor opgaven met (meer) maatschappelijk belang;

constaterende dat

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de fysieke leefomgeving prioriteit te geven door als provincie (voorlopig) geen aanvragen voor vergunningen, waarin ontwikkelruimte wat betreft stikstof wordt gegeven, voor logistieke centra in behandeling te nemen, zodra de vergunningverlening weer op gang komt;

en gaan over tot de orde van de dag.


Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren

[1] Getuige de volgende passage: “Als we de komende tijd stikstofruimte kunnen gaan prioriteren, doen we dat op basis van een integrale afweging waarbij het bestuursakkoord richtinggevend is.”


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BBB, CU-SGP, PVV

Tegen

Volt, JA21, FvD, D66, SP, CDA, VVD, LB, GL, PvdA