Motie Sluit bescherming niet uit


8 september 2023

Motie: Sluit bescherming niet uit


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 september 2023

behandelend het Bestuursakkoord 2023-2027


overwegende dat

  • het beleidskader Natuur 2030 met de drie pijlers Robuust, Inclusief en Verbonden, de basis voor ons beleid vormt;
  • heel Brabant wel vaart bij een robuuste, toekomstbestendige en veerkrachtige natuur;
  • bescherming van de zones rond N2000 noodzakelijk is om, een robuuste Brabantse natuur te bereiken;
  • alle beschikbare middelen moeten worden ingezet om tot een robuuste Brabantse natuur te komen;

constaterende dat

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in de uitwerking van het bestuursakkoord de mogelijkheid tot strengere bescherming van nieuwe en bestaande zones rondom Natura2000-gebieden te behouden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Nikky Hamerslag
Ellen Putman,

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU-SGP

Tegen

Volt, BBB, JA21, FvD, D66, PVV, SP, CDA, VVD, LB, GL, PvdA