Motie Intrin­sieke waarde natuur


8 september 2023

Motie: Intrinsieke waarde natuur


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 september 2023

behandelend het Bestuursakkoord 2023-2027


overwegende dat

  • het beleidskader Natuur 2030 met de drie pijlers Robuust, Inclusief en Verbonden, de basis voor ons beleid vormt;
  • natuur een intrinsieke waarde heeft;

constaterende dat

  • niet uit het Bestuursakkoord 2023-2027 blijkt dat de provincie Noord-Brabant de intrinsieke waarde van de natuur erkent;

spreken uit dat

  • natuur intrinsieke waarde heeft;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te handelen naar de intrinsieke waarde van natuur, ook bij de uitwerking van het Bestuursakkoord;

en gaan over tot de orde van de dag.


Nikky Hamerslag
Ellen Putman,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Volt, D66, SP, GL, PvdA

Tegen

BBB, JA21, FvD, CU-SGP, PVV, CDA, VVD, LB