Motie Tussen­tijdse evaluatie Beleids­kader Leef­om­geving


27 oktober 2023

Motie: Tussentijdse evaluatie Beleidskader Leefomgeving


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 27 oktober 2023,

behandelend Statenvoorstel 77/22 Beleidskader Leefomgeving;


overwegende dat

  • een kwalitatieve evaluatie naar de doorontwikkeling van het 'diep, rond en breed' werken, zoals beschreven in dit beleidskader, niet eerder dan in 2027 wordt uitgevoerd;
  • één van de vijf stelregels bij het 'diep, rond en breed' werken “Water- en bodemsysteem is leidend” luidt;
  • dit beleidskader een schakel is in een geheel aan beleidskaders waarin deels concreet doelen voor specifieke jaartallen zijn gesteld, zoals de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027;
  • het van belang is om eerder dan pas in 2027 inzicht te krijgen in de effectiviteit van het 'diep, rond en breed' werken, waarbij het water- en bodemsysteem leidend is, opdat er eventueel nog kan worden bijgesteld om de KRW-doelen wel te kunnen halen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • het rapport, van een tussentijdse kwalitatieve evaluatie naar de doorontwikkeling van het 'diep, rond en breed' werken, uiterlijk in 2025 aan Provinciale Staten voor te leggen;
  • daarin eventuele voorstellen tot bijstelling ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ellen Putman,
Partij voor de Dieren

Inge Vossen,
Volt

Willem Rutjens,
JA21


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Volt, BBB, JA21, FvD, CU-SGP, D66, PVV, SP, CDA, VVD, LB, GL, PvdA

Tegen

50+

Lees onze andere moties

Motie Intrinsieke waarde natuur

Lees verder

Motie Provinciale steun opvang inheemse dieren 2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer