Motie Provin­ciale steun opvang inheemse dieren 2024


3 november 2023

Motie: Provinciale steun opvang inheemse dieren 2024


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 november 2023,

behandelend Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024;


overwegende dat

  • vanaf 2012 tot 2022 de provincie de Brabantse opvangcentra voor inheemse dieren op verschillende manieren financieel ondersteund heeft;
  • deze financiële steun door de provincie het komende jaar niet zal worden voortgezet;
  • de Minister van Natuur en Stikstof heeft aangegeven bereid te zijn om in gesprek met de provincies te verkennen of het mogelijk is om tot een gezamenlijk beeld te komen wat betreft ieders verantwoordelijkheden en te komen tot een meer geharmoniseerde aanpak;
  • de stichting Fauna Opvang Noord-Brabant op 18 augustus 2023 een brandbrief heeft gestuurd met het verzoek om structurele financiële ondersteuning;
  • in het nieuwe bestuursakkoord 2023-2027 opgenomen staat: “wij hebben oog voor dierenwelzijn’’;
  • de opvangcentra extra financiële druk ervaren door daling van de koopkracht en stijging van de kosten door onder meer een stijging van het minimumloon en van de energiekosten;

constaterende dat

  • de Brabantse opvangcentra non-profit organisaties zijn met inzet van veel vrijwilligers;
  • continuering van opvang van inheemse dieren in Noord-Brabant meer geld kost dan dat deze opvangcentra zelf kunnen genereren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • voor het jaar 2024 een redelijke financiële bijdrage te verlenen aan de Brabantse opvangcentra voor inheemse dieren, in afstemming met de stichting Fauna Opvang Noord-Brabant, waarbij de dekking nader bepaald wordt door Gedeputeerde Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.


Ellen Putman
& Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren

Inge Vossen,
Volt


Status

Aangehouden

Voor

Tegen