Motie Nieuwe grond­banken ook inzetten voor omscha­keling naar natuur­in­clu­sieve akkerbouw


3 november 2023

Motie: Nieuwe grondbanken ook inzetten voor omschakeling naar natuurinclusieve akkerbouw


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 november 2023,

behandelend Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024;


constaterende dat

  • de provincie voor alle Natura2000-gebieden grondbanken gaat inrichten, waardoor boeren kunnen extensiveren, om zo mede de beleidsopgaven rond de N2000-gebieden te faciliteren;
  • de inrichting van deze grondbanken de komende maanden wordt uitgewerkt;

overwegende dat

  • de omschakeling van veehouderij naar akkerbouw (bijv. teelt van plantaardige eiwitten voor humane consumptie) boeren een goed toekomstperspectief kan bieden, zonder nog jaren durende onzekerheden rond de stikstofcrisis;
  • een boer voor zo een omschakeling doorgaans wel meer grond nodig heeft, om op een positief verdienmodel te kunnen rekenen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • deze nog in te richten grondbanken ook ter beschikking te stellen aan boeren die willen omschakelen van veehouderij naar natuur inclusieve akkerbouw;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ellen Putman
& Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Volt, CU-SGP, 50+, D66, CDA, VVD, LB, GL, PvdA

Tegen

BBB, JA21, FvD, PVV, SP