Motie Natuur­netwerk Brabant in de versnelling


3 november 2023

Motie: Natuurnetwerk Brabant in de versnelling


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 november 2023,

behandelend Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024;


constaterende dat

  • uit het Bestuursakkoord 2023-2027 blijkt dat het versterken en herstellen van de Brabantse natuur er toe bijdraagt aan het open krijgen van Brabant zodat dat andere opgaven weer kunnen worden uitgevoerd;
  • Gedeputeerde Staten op 27 juni 2023 hebben besloten om twee pakketten aan no-regret maatregelen voor het BPLG samen te stellen om daarmee een eerste aanvraag voor de rijksmiddelen te kunnen doen;
  • het allesbehalve zeker is wanneer en in welke omvang deze rijksmiddelen zullen worden verstrekt;
  • de provincie zichzelf tot doel heeft gesteld om het Natuurnetwerk in 2027 te realiseren;
  • de transitie van de landbouw binnen de randzones een voorwaarde is voor het behalen van de natuurdoelen binnen het Natuurnetwerk Brabant;
  • de provincie achterloopt op de planning van de realisatie van deze natuur;
  • het Brabantse programma Natuur daar bovenop ook te kampen heeft met een bezuiniging van 10,41 miljoen euro per jaar;

roept Gedeputeerde Staten op

  • vooruitlopend op de verwachte rijksmiddelen ten behoeve van natuurherstel in de Natura 2000 in de bufferrandzones voorbereidingen te gaan treffen ten behoeve van herstel van de natuurwaarden en de extensivering van de landbouw.;

en gaan over tot de orde van de dag.


Ellen Putman
& Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Volt, CU-SGP, 50+, D66, SP, VVD, LB, GL, PvdA

Tegen

BBB, JA21, FvD, PVV, CDA