Motie SMART plan voor reductie grond­stof­fen­ver­bruik


3 november 2023

Motie: SMART plan voor reductie grondstoffenverbruik


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 november 2023,

behandelend Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024;


constaterende dat

  • we als provincie onze rol en verantwoordelijkheid in de grondstoffentransitie willen pakken;
  • een tussendoel van het circulaire economie-beleid 50% vermindering van het primaire grondstoffengebruik in 2030 in Brabant, t.o.v. 2020, is;
  • het grondstoffengebruik in Brabant tussen 2015 en 2020 gelijk is gebleven, en dus niet is gereduceerd;
  • we nog zeven jaar hebben om de 50% vermindering te realiseren, maar we helaas nog geen inzicht hebben in de vermindering tot nu toe;
  • de Uitvoeringsagenda Circulaire Economie 2021-2023 nu ten einde loopt, en nieuw beleid wordt opgesteld;

overwegende dat

  • 50% vermindering van het primaire grondstoffengebruik in 2030 een goede ambitie is, maar ook een behoorlijke inspanning van het Brabantse bedrijfsleven vergt;
  • het voor de Brabantse samenleving en politiek van groot belang is om duidelijk te hebben welke stappen en tussendoelen we willen behalen, om het doel in 2030 te kunnen bereiken;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • in de nieuwe uitvoeringsagenda “circulaire economie” SMART doelen en inspanningen op te nemen gericht op het realiseren van het uiteindelijke doel van 50% vermindering van het primaire grondstoffengebruik in 2030 in Brabant.

en gaan over tot de orde van de dag.


Ellen Putman
& Nikky Hamerslag,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, Volt, CU-SGP, D66, CDA, VVD, GL, PvdA

Tegen

BBB, JA21, FvD, 50+, PVV, SP, LB