Motie Intrin­sieke waarde dieren


8 september 2023

Motie: Intrinsieke waarde dieren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 september 2023

behandelend het Bestuursakkoord 2023-2027


overwegende dat

  • dat in het Bestuursakkoord 2023-2027 op pagina 32 staat te lezen: “Wij hebben oog voor het welzijn van dieren”;

constaterende dat

  • uit het Bestuursakkoord niet blijkt dat de provincie Noord-Brabant ook de intrinsieke waarde van dieren erkent;

spreken uit dat

  • dieren intrinsieke waarde hebben;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te handelen naar de intrinsieke waarde van dieren, ook bij de uitwerking van het Bestuursakkoord;

en gaan over tot de orde van de dag.


Nikky Hamerslag
Ellen Putman,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Volt, PvdA

Tegen

BBB, JA21, FvD, CU-SGP, D66, PVV, SP, CDA, VVD, LB, GL