Motie Faire vergoeding phil­har­monie zuid­ne­derland


9 november 2018

Motie Faire vergoeding philharmonie zuidnederland


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

  • de aanwezigheid van een kwalitatief hoogwaardig orkest bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van Noord-Brabant;

constaterende dat

  • de ondersteuning van philharmonie zuidnederland ook voor 2019 met € 500.000,- wordt teruggebracht t.o.v. 2017;
  • in het Bestuursakkoord 2015 t/m 2019 de intentie is uitgesproken om philharmonie zuidnederland de komende periode te blijven ondersteunen daar waar het een meerwaarde levert aan het culturele ecosysteem van Brabant;
  • philharmonie zuidnederland € 400.000 uit de reserve heeft moet bijleggen voor een sluitende begroting 2018, wat geen duurzame toekomst biedt;
  • philharmonie zuidnederland stevig moet ingrijpen in de activiteiten in 2019 wanneer de korting op de ondersteuning in stand blijft;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • om in overleg met de philharmonie zuidnederland te komen tot een ondersteunend bedrag waarmee de begroting financieel duurzaam kan worden gesloten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel & Paranka Surminski


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, CDA, 50+, CU-SGP

Tegen

PvdA, LB, VVD, SP, PVV, D66