Motie Provin­ciale sturing naar gezond en veilig wonen voor ouderen


9 november 2018

Motie Provinciale sturing naar gezond en veilig wonen voor ouderen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

  • verzorgingshuizen verdwijnen en de indicatiecriteria voor verpleeghuizen aanscherpen;
  • de behoefte aan vraaggericht wonen voor ouderen toeneemt;
  • door de toenemende vergrijzing de vraag naar voor ouderen geschikte woningen verder toeneemt;
  • veel ouderen een sterke voorkeur hebben voor zelfstandig maar beschermd oud worden in eigen wijk of dorp;
  • gemeenten de bestaande initiatieven in veel gevallen laag prioriteren en er ongeschikte locaties voor beschikbaar stellen;

verzoeken Gedeputeerde Staten om

  • in samenwerking met de Brabantse woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en belangenbehartigers van ouderen (KBO-Brabant, PVGE en PCOB) inzichtelijk te maken welke knelpunten er bestaan als het gaat om wonen voor ouderen;
  • te beschrijven welke rol de provincie kan spelen bij het verbeteren van wonen voor ouderen;
  • aan Provinciale Staten hierover nadere voorstellen te doen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, LB, CDA, 50+, CU-SGP

Tegen

PvdA, VVD, SP, PVV, D66