Motie Provin­ciale sturing naar gezond en veilig wonen voor ouderen


9 november 2018

Motie Provinciale sturing naar gezond en veilig wonen voor ouderen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 november 2018,

behandelend Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019;


overwegende dat

  • verzorgingshuizen verdwijnen en de indicatiecriteria voor verpleeghuizen aanscherpen;
  • de behoefte aan vraaggericht wonen voor ouderen toeneemt;
  • door de toenemende vergrijzing de vraag naar voor ouderen geschikte woningen verder toeneemt;
  • veel ouderen een sterke voorkeur hebben voor zelfstandig maar beschermd oud worden in eigen wijk of dorp;
  • gemeenten de bestaande initiatieven in veel gevallen laag prioriteren en er ongeschikte locaties voor beschikbaar stellen;

verzoeken Gedeputeerde Staten om

  • in samenwerking met de Brabantse woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en belangenbehartigers van ouderen (KBO-Brabant, PVGE en PCOB) inzichtelijk te maken welke knelpunten er bestaan als het gaat om wonen voor ouderen;
  • te beschrijven welke rol de provincie kan spelen bij het verbeteren van wonen voor ouderen;
  • aan Provinciale Staten hierover nadere voorstellen te doen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, LB, CDA, 50+, CU-SGP

Tegen

PvdA, VVD, SP, PVV, D66

Lees onze andere moties

Motie Faire vergoeding philharmonie zuidnederland

Lees verder

Motie Afschotverbod wilde zwijnen wegens Afrikaanse varkenspest

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer