Motie Nedersoja als toekomst­per­spectief voor veehouders in het nauw


8 november 2019

Motie: Nedersoja als toekomstperspectief voor veehouders in het nauw


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


overwegende dat

 • de stikstofcrisis voor nog meer onzekerheid over de toekomst van individuele veehouders heeft gezorgd;
 • het vanwege o.m. de stikstofcrisis en de klimaatopgave onafwendbaar is dat een deel van de Brabantse veehouders de komende jaren hun huidige bedrijfsvoering zullen stoppen;
 • boer zijn niet ‘gewoon maar een baan’ is, maar een manier van leven: boeren willen boeren;

constaterende dat

 • de provincie Noord-Brabant met drie andere provincies het voortouw wil nemen in de eiwittransitie, waarvan het doel is ons eetpatroon naar minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten om te schakelen;
 • de productie van plantaardige eiwitten achterloopt op de vraag van menselijke consumptie;
 • het Nedersoja-project dermate succesvol is, dat het tijd is voor opschaling en voor een professionele uitrol van Nedersoja, ook in Brabant;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • in het pakket aan ondersteunende maatregelen, voor stoppende en omschakelende veehouders de kansen van nedersojateelt voor menselijke consumptie onder de aandacht te brengen, als uitgelezen kans om als agrariër met de maatschappelijke transities mee te ontwikkelen;

  en gaan over tot de orde van de dag.


  Partij voor de Dieren,
  Anne-Miep Vlasveld
  & Marco van der Wel

  D66,
  Janneke van Kessel

  Lokaal Brabant,
  Wil van Pinxteren


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen