Motie Einde aan dier­proeven


8 november 2019

Motie: Einde aan dierproeven


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020


constaterende dat

 • anno 2019 nog steeds veel dierproeven in Noord-Brabant worden uitgevoerd;
 • en steeds meer honden en katten sterven na dierproeven;
 • Dierproefcentrum Charles River in Den Bosch de grootste ‘gebruiker’ is;

overwegende dat

 • het college in gesprek is met meerdere ministeries (EZK, LNV) over hoe Nederland koploper kan worden op het gebied van het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven en welke rol Brabant daarin kan vervullen;
 • naar aanleiding van de motie van mevrouw Kardol de provincie de handschoen heeft opgepakt om de innovatiekracht van onze bedrijven en kennisinstellingen in te zetten voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven;
 • met Provinciale Staten is gecommuniceerd dat GS afgelopen zomer daarvoor met een plan van aanpak zou komen;
 • voor het verminderen van dierproeven er een verschuiving moet komen van onderzoek met dieren naar andere onderzoeksmethoden;
 • bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om deze verschuiving te realiseren;
 • er nationaal en ook regionaal veel instrumenten zijn, zoals fondsen, om innovatieve bedrijven die zich inzetten voor alternatieven voor dierproeven te ondersteunen;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

 • zo snel als mogelijk invulling te geven aan het geplande plan van aanpak en de daarbij in het college akkoord opgenomen ethische toets voor het verlenen van subsidies te betrekken;
 • zich daarbij in te zetten voor een verschuiving in beleid, budget en mentaliteit van onderzoek met proefdieren naar onderzoek zonder proefdieren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld


Status

Aangehouden

Voor

Tegen