Motie Naleving ener­gie­be­spa­rings­plicht stimu­leren


8 november 2019

Motie: Naleving energiebesparingsplicht stimuleren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


constaterende dat

  • bedrijven en instellingen al sinds 1993 moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht, wat inhoudt dat zij energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar moeten nemen;
  • wegens langdurig en grootschalige niet-naleving van de energiebesparingsplicht, bedrijven en instellingen nu ook een informatieplicht energiebesparing hebben, wat inhoudt dat het bevoegd gezag moet worden gemeld welke energiebesparende maatregelen zijn genomen;
  • naleving van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing geen vanzelfsprekendheid lijkt te zijn;
  • Gedeputeerde Staten energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag wil bevorderen;
  • Gedeputeerde Staten marktstimulans wil creëren door als provincie via aanbestedingen en inkoop als ‘launching customer’ op te treden;

overwegende dat

  • de provincie invloed heeft op nakoming van de energiebesparingsplichten, door dit als voorwaarde te stellen voor het zaken doen met betreffende bedrijven;
  • bedrijven die de Informatieplicht energiebesparing en de energiebesparingsplicht niet naleven, uit te sluiten van subsidieverlening en andere wijzen van provinciale ondersteuning, en de Algemene subsidieverordening hierop aan te passen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bedrijven die de Informatieplicht energiebesparing en de energiebesparingsplicht niet naleven, geen opdrachten te gunnen, en de gerelateerde regelingen hierop aan te passen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen