Motie Geen ener­gie­ver­slin­dende mest­ver­werkers in het Klimaat­ak­koord


8 november 2019

Motie: Geen energieverslindende mestverwerkers in het Klimaatakkoord


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 56/19 Voorstel voor een Klimaatakkoord;


constaterende dat

  • in de integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord afspraken zijn opgenomen over het verbeteren en versnellen van de procedures voor vergunningverlening​ voor grootschalige mestverwerking;

overwegende dat

spreken uit

  • autonoom te willen beslissen over (trajecten aangaande) grootschalige mestverwerkingsinstallaties;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • het energieverbruik van mestverwerkingsinstallatie binnen IPO-verband te bespreken;
  • PS te voorzien van voldoende wetenschappelijke onderbouwing aangaande mestverwerkingsinstallaties en energieverbruik;
  • hierover met PS in gesprek te gaan en duidelijkheid te verschaffen;
  • (energie)verbruik als separaat onderdeel op te nemen in het beleid aangaande mestverwerkingsinstallaties;
  • zich tot die tijd in het kader van het klimaatakkoord niet te committeren aan afspraken aangaande mestverwerking, en niet in te zetten op versnelling van de procedures voor vergunningverlening​ voor grootschalige mestverwerking;
  • voorwaarden voor (energie)verbruik op te nemen in procedures voor vergunningverlening​ voor grootschalige mestverwerking;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB

Tegen

FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP