Motie Fauna­fonds voor faunaopvang


8 november 2019

Motie: Faunafonds voor faunaopvang


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


constaterende dat

  • de eenmalige stimuleringssubsidie voor de professionalisering van opvangcentra voor inheemse dieren de basis voor goede opvang heeft gelegd;
  • met provinciale steun o.a. stichting Fauna Opvang Brabant is opgericht;
  • de afrekening van de bijdrage aan het Faunafonds structureel minstens € 220.000 lager wordt bijgesteld (€ 355.561 in 2014, € 270.871 in 2015, € 222.255 in 2016, € 233.550 in 2017)

overwegende dat

  • de opvangcentra na de initiële professionaliseringsslag te maken hebben met de jaarlijkse exploitatiekosten;
  • continuering van de opvang van inheemse dieren in Noord-Brabant meer geld kost dan dat de opvangcentra zelf kunnen genereren;
  • de middelen voor het faunafonds uit de middelen voor Natuur en milieu komen, en deze middelen niet allemaal worden uitgekeerd;

verzoeken GS

  • de resterende middelen uit het Faunafonds (of een deel er van) te reserveren voor continuering van de opvang van inheemse dieren in Noord-Brabant;
  • in overleg met Fauna Opvang Brabant tot een passende regeling voor de huidige bestuursperiode te komen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen