Motie Fauna­fonds voor faunaopvang


8 november 2019

Motie: Faunafonds voor faunaopvang


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


constaterende dat

  • de eenmalige stimuleringssubsidie voor de professionalisering van opvangcentra voor inheemse dieren de basis voor goede opvang heeft gelegd;
  • met provinciale steun o.a. stichting Fauna Opvang Brabant is opgericht;
  • de afrekening van de bijdrage aan het Faunafonds structureel minstens € 220.000 lager wordt bijgesteld (€ 355.561 in 2014, € 270.871 in 2015, € 222.255 in 2016, € 233.550 in 2017)

overwegende dat

  • de opvangcentra na de initiële professionaliseringsslag te maken hebben met de jaarlijkse exploitatiekosten;
  • continuering van de opvang van inheemse dieren in Noord-Brabant meer geld kost dan dat de opvangcentra zelf kunnen genereren;
  • de middelen voor het faunafonds uit de middelen voor Natuur en milieu komen, en deze middelen niet allemaal worden uitgekeerd;

verzoeken GS

  • de resterende middelen uit het Faunafonds (of een deel er van) te reserveren voor continuering van de opvang van inheemse dieren in Noord-Brabant;
  • in overleg met Fauna Opvang Brabant tot een passende regeling voor de huidige bestuursperiode te komen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Geen Windmolens in de Natuur

Lees verder

Motie Nedersoja als toekomstperspectief voor veehouders in het nauw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer