Amen­dement Geen Wind­molens in de Natuur


25 oktober 2019

Amendement Geen Windmolens in de Natuur


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 25 oktober 2019;

behandelend het Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;


besluiten,

  • dat artikel 3.38 “Aanvullende regels voor windturbines in het Natuur Netwerk Brabant” uit de tekst Interim Omgevingsverordening (Bijlage II van Statenvoorstel 50/19) wordt verwijderd;


Toelichting
Gedeputeerde Staten stellen dat er geen rechtstreekse aantasting van het NNB door verlies van areaal plaatsvindt door de overdraai van de wieken. Het plaatsen van windturbines in het NNB levert echter wél ernstige schade op aan fauna (vogels en vleermuizen) met cumulatief meer dodelijke slachtoffers. Vogels en vleermuizen die hebben geleerd om over de weg heen te vliegen, komen nu in de gevarenzone van de wieken. Tevens zal de plaatsing van windturbines binnen het NNB minder goede voortplantingsmogelijkheden voor vogels als effect hebben. Het is bekend dat territoria grenzend aan infrastructuur als wegen en spoorlijnen minder goede kansen bieden voor vogels, maar de extra belasting van windturbines werkt cumulatief en over grotere afstand dan de verstoring van de weg: pulserend geluid en drukgolven bovenop de constante verstoring van geraas en licht.

Het Natuurnetwerk Brabant staat sterk onder druk door allerlei elementen. Rondom de voet van de windturbine zal een verharde opstelplaats van 60 x 40 meter blijvend vrijgemaakt moeten zijn voor kraanwerkzaamheden, ook na installatie. Bij de aanleg en ontmanteling zijn er graaf- en installatiewerkzaamheden nodig, en er moeten servicewegen naar de turbinevoet worden aangelegd. Op die plekken (voet van de windturbine, omliggende verharding en toegangsweg), kan de natuurfunctie niet gehandhaafd blijven.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen