Actuele motie: Dier­vrien­de­lijke aanpak moeflons


25 oktober 2019

Actuele motie: Diervriendelijke aanpak moeflons


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 25 oktober 2019


constaterende dat

 • moeflons herhaaldelijk voorkomen in de Brabantse natuur;
 • moeflons regelmatig binnen Noord-Brabant worden afgeschoten vanwege hun status als exoot;
 • op de Veluwse heide Moeflons voorkomen en worden gebruikt voor begrazing en er voldoende ruimte is voor extra Moeflons;

overwegende dat

 • de moeflons naar alle waarschijnlijkheid niet uit zichzelf in Brabant terecht komen, en er een gerede kans is dat dieren zijn uitgezet;
 • het uitzetten van moeflons strijdig is met de wet, en uitzetten zorgt voor dierenleed in de vorm van afschot;
 • van de recent geschoten moeflons nu waarschijnlijk nog DNA veilig te stellen is waardoor de herkomst bepaald kan worden, zoals dat ook gebeurt bij o.a. wilde zwijnen en wolven;
 • hierdoor de pakkans vergroot kan worden van mensen die moeflons illegaal uitzetten;
 • er mogelijk nog moeflons in Brabant aanwezig zijn;
 • het niet noodzakelijk is en niet gewenst is om deze dieren structureel te bejagen, mede omdat het illegaal uitzetten daarmee kan worden aangemoedigd;
 • nog loslopende exemplaren kunnen worden gevangen en worden verplaatst naar een locatie waar ze wel gewenst zijn, zoals op de Veluwe;
 • met alle bovenstaande maatregelen een duidelijk signaal wordt afgegeven dat de provincie Noord-Brabant het illegaal uitzetten van exoten wil tegengaan;
 • van het aannemen van deze motie een preventieve werking uitgaat;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

 • met een voorstel te komen voor een diervriendelijk aanpak, met specifiek aandacht voor maatregelen waarbij wordt voorkomen dat er opnieuw moeflons worden uitgezet;
 • zich in te zetten voor de Moeflons die mogelijk nog opduiken, waarbij deze niet worden gedood, maar worden gevangen en herplaatst;
 • zich zo snel als mogelijk in te zetten voor het direct veiligstellen van DNA met als doel om de herkomst van de Moeflons te laten onderzoeken;
 • zich in te zetten om mogelijke (toekomstige) overtreders op te sporen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel Anne-Miep Vlasveld


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen