Motie Voor­be­rei­dings­be­sluit bouwstop veehou­derij


11 oktober 2019

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 oktober 2019;


constaterende dat

  • de ontwikkeling van veehouderijen in de provincie Noord-Brabant grote gevolgen kan hebben voor de instandhoudingsdoelstelling van Natura2000 gebieden;
  • nieuw beleid ontwikkeld wordt dat er op is gericht om de stikstofdepositie op Natura2000 te verminderen of te voorkomen;

overwegende dat

  • het niet wenselijk is dat veehouderijen nieuwe bebouwing oprichten of in gebruik nemen voor het houden van dieren voordat er nieuw beleid is vastgesteld;
  • het daarom nodig is een maatregel te treffen waardoor de besluitvorming op aanvragen voor het oprichten of in gebruik nemen van bebouwing voor het houden van dieren wordt uitgesteld totdat nieuw beleid is vastgesteld;
  • vandaag te beslissen over het bijgaande ontwerp-voorbereidingsbesluit;

verzoeken Provinciale Staten

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, CU-SGP, D66, 50+