Motie Niet salderen voordat de Gebieds­ge­richte Aanpak is uitge­werkt


13 december 2019

Motie: Niet salderen voordat de Gebiedsgerichte Aanpak is uitgewerkt


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 13 december 2019;

Behandelend de door Gedeputeerde Staten voorgestelde Brabantse Aanpak Stikstof;


constaterende dat

  • de stikstofdepositie in de 14 Brabantse stikstofgevoelige N2000-gebieden de komende jaren substantieel verminderd moet worden;
  • in de Brabantse Aanpak Stikstof een Gebiedsgericht Aanpak (GGA) is aangekondigd, t.b.v. stikstofreductie, die in 2020 zal worden uitgewerkt;
  • de achtste wijzigingsregeling Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant binnenkort in werking treed, waarmee ondernemers nieuwe vergunningen kunnen aanvragen waarvoor via intern salderen ge├»nvesteerd kan gaan worden;

overwegende dat

  • het onwenselijk is dat ondernemers investeringen doen zolang de GGA nog niet is uitgewerkt, aangezien de GGA tot gevolg kan hebben dat gedane investeringen niet terugverdiend kunnen worden;
  • het onwenselijk is dat niet terug te verdienen investeringen de inzet van de GGA in potentie belemmeren;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • intern (en extern) salderen niet toe te staan voordat de Gebiedsgericht Aanpak (GGA) t.b.v. stikstofreductie is uitgewerkt;
  • de uitwerking van de GGA topprioriteit te geven;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP