Amen­dement Behoud oorspron­ke­lijke plannen EVZ


31 januari 2020

Amendement Behoud oorspronkelijke plannen EVZ


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 31 januari 2020,

behandelend het Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid


besluiten,

  • dat aan Ontwerpbesluit 41/19 B, het volgende beslispunt wordt toegevoegd:
  • dat de oorspronkelijke 1.775 hectaren EVZ geheel worden gerealiseerd;
  • Gedeputeerde Staten een begrotingsvoorstel doen om de door het voorstel ontstane tekorten aan te vullen tot €136.500.000 (dan wel voldoende voor volledige realisatie).


Toelichting
De pilot in de periode 1 januari 2017 - 1 juli 2019 heeft aangetoond dat realisatie van de EVZ’s afhankelijk is van de hoogte van de bijdrage van de provincie. Het verhogen van de bijdrage van de provincie heeft tot gevolg dat er een tekort ontstaat op de begroting. Natuur is een kerntaak van de provincie en de doelstelling van de provincie is het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit. Om deze doelstelling te behalen, is robuuste natuur een voorwaarde. De realisatie van robuuste natuur hangt direct samen met de grootte van natuurgebieden en de grootte van het natuurnetwerk. Het verkleinen van de hoeveelheid natuur heeft een negatief effect op de biodiversiteit en daarmee op de provinciale doelstelling.

Aangezien het subsidiepercentage wordt verhoogd en de doelstellingen voor de EVZ’s ecologisch zijn onderbouwd, willen we vasthouden aan die oorspronkelijke plannen zodat deze met verhoogde bijdrage kunnen worden gerealiseerd.
Daar waar gronden reeds zijn ingericht (dubbelingen) worden deze gronden aangewezen als functie EVZ (bovenop de rol NNB), omdat daarmee het beschermingsregime is geregeld.
Tevens levert het realiseren van de oorspronkelijk plannen kostenvoordeel op in de zin van proceskosten, omdat (deels) benodigde procedures al zijn gevolgd.

De oorspronkelijke plannen staan al decennialang onverminderd vast; nu staan slechts het verhogen van het subsidiepercentage en het voorkomen van een budgetoverschrijding op de agenda. Met dit amendement houden we vast aan de oorspronkelijk plannen voor de EVZ’s. Om die reden dragen we GS op om bij de begrotingsbehandeling met een begrotingsvoorstel te komen om de door het voorstel ontstane tekorten aan te vullen tot €136.500.000 (dan wel voldoende voor volledige realisatie). Op deze manier kunnen alle 1775 hectaren EVZ met het verhoogde subsidiepercentage van 75% worden gerealiseerd.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

FvD, PvdA, GL, LB, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP