Motie Behoud EVZ-gronden voor Natuur Netwerk Brabant


31 januari 2020

Motie: Behoud EVZ-gronden voor Natuur Netwerk Brabant


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 31 januari 2020;

behandelend het Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid;


constaterende dat

  • het realiseren van robuuste natuur een kerntaak van de provincie is;
  • de provincie zichzelf tot doel heeft gesteld om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen;
  • verkleinen van de hoeveelheid natuur een negatief effect heeft op de biodiversiteit en daarmee op de provinciale doelstelling;

overwegende dat

  • verbindingen tussen natuurgebieden onderdeel zijn van Natuur Netwerk Brabant (geen N2000);
  • volgens het voorstel circa 500 hectare minder natuurnetwerk wordt gerealiseerd;
  • dat overeen komt met een gebied bijna zo groot als het Mastbos in Breda of Mattemburgh in Woensdrecht, de helft van de Kampina of een derde van het Leenderbos;
  • volgens provinciale regels aantastingen van het Natuur Netwerk Brabant gecompenseerd moeten worden in datzelfde natuurnetwerk, waardoor deze bij aantastingen kleiner wordt;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • bij uitvoering van Statenvoorstel 41/19 Aanpassingen in het EVZ-beleid de te vervallen hectaren EVZ te behouden voor het Natuur Netwerk Brabant middels aanwijzing NNB;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen