Motie Voort­varend Weste­lijke Langstraat


6 maart 2020

Motie: Voortvarend Westelijke Langstraat


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 6 maart 2020;

behandelend het Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan 'Natuurgebied Westelijke Langstraat';


overwegende dat

  • het gehele watersysteem in de inrichting van de Westelijke Langstraat (fase 1 en 2) nu al wordt gerealiseerd en dus al gereed is voor fase 2;
  • een deel van het afgraven van de overige percelen is doorgeschoven naar fase 2 en niet al in fase 1 wordt uitgevoerd, omdat de exacte diepte van afgraven nauwkeurig moet worden bepaald o.b.v. metingen van het grondwater (de kwel) in het maaiveld;
  • monitoring in dit proces sturend is aan de inzet van bepaalde maatregelen en waar en hoeveel uiteindelijk in fase 2 nog afgegraven moet worden;

constaterende dat

  • het realiseren van robuuste natuur een kerntaak van de provincie is;
  • de doelstellingen van project Westelijke Langstraat onder andere inhouden: het behoud en herstel van de biodiversiteit en van de leefgebieden van onder andere rode lijstsoorten, en realisatie van de Kader Richtlijn Water (KRW)-opgave in 2027;
  • deze doelstellingen voor Westelijke Langstraat alleen worden behaald wanneer voorbereiding voor en uitvoering van het voorkeursalternatief, voortvarend wordt opgepakt;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • zo snel als mogelijk te (doen) beginnen met de uitvoering van de inrichting van de Westelijke Langstraat;
  • waar nodig hierin samenwerking te zoeken met de instanties die de werkzaamheden in fase 2 uitvoeren;
  • de investeringskosten (inclusief vastgoedkosten) die voor de gehele inrichting van de Westelijke Langstraat zijn berekend, te reserveren;
  • Provinciale Staten in het najaar te informeren over de voortgang;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen