Motie Nieuwe stal­sys­temen brand­veilig


21 mei 2021

Motie: Nieuwe stalsystemen brandveilig


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 mei 2021;

behandelend het Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022;


constaterende dat

  • Provinciale Staten unaniem van mening zijn dat het verbeteren van dierenwelzijn in Brabant nadrukkelijke en blijvende aandacht behoeft;[1]
  • het aantal dieren dat per jaar omkomt bij stalbranden, en het aantal dieren dat per stalbrand omkomt, tussen 2012 en 2020 is toegenomen;[2]
  • het Actieplan Stalbranden 2012-2016 en het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 dus niet hebben geleid tot de beoogde forse vermindering van het aantal stalbranden en het aantal slachtoffers door stalbranden;

overwegende dat

  • provincies t.o.v. het Rijk weliswaar relatief weinig beleid kunnen voeren om slachtoffers door stalbranden te voorkomen, maar desalniettemin investeringen in stalbrandveiligheid kunnen bevorderen, o.a. door hiertoe voorwaarden[3] te stellen in subsidieregelingen, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook stelt;[4]
  • bepaalde technologische innovaties aan stallen, gericht op emissiereductie (zoals emissiearme stalvloeren en luchtwassers), het risico op slachtoffers van stalbranden kunnen vergroten;[5]

van mening zijnde dat

  • we als provincie moeten doen wat we kunnen doen om stalbranden en slachtoffers door stalbranden en verstikking te voorkomen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • de uitkomsten van het Onderzoeksraad voor Veiligheid-rapport ‘Stalbranden’ te onderschrijven;
  • aan PS een voorstel te doen toekomen over hoe, binnen de beleidskaders, maatregelen en voorwaarden opgenomen en maximaal benut kunnen worden, om stalbranden en slachtoffers door stalbranden en verstikking tot een minimum te beperken;
  • dit voorstel bij de begroting 2022 te voegen en PS tussentijds te informeren over de voortgang;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Martijn de Kort,
PvdA


[1]
Motie M49a ‘blijvende aandacht voor dierenwelzijn nodig’ https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403786

[2] Onderzoeksraad voor Veiligheid, maart 2021: ‘Stalbranden’. Zie: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15347/stalbranden

[3] Bijvoorbeeld het als voorwaarde aan subsidie voor nieuwe stalsystemen stellen, dat alle mogelijke en relevante technieken en maatregelen ter voorkoming van slachtoffers door stalbranden en verstikking worden ingezet bij de betreffende stalsystemen.

[4] ‘Stalbranden’: p. 67

[5] ‘Stalbranden’: p. 87


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GL, SP, PVV, 50+

Tegen

Groep Rutjens, FvD, LB, VVD, CDA, D66, CU-SGP

Lees onze andere moties

Motie Provinciaal dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

Motie Draagvlak voor mestverwerkingsinstallaties meten en monitoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer