Motie Draagvlak voor mest­ver­wer­kings­in­stal­laties meten en monitoren


21 mei 2021

Motie: Draagvlak voor mestverwerkingsinstallaties meten en monitoren


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 mei 2021;

behandelend het Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022;


constaterende dat

  • Gedeputeerde Staten op zoek is naar maximaal draagvlak op het gebied van de inrichting van onze omgeving;[1]
  • er met het Plan-MER Mest en het Uitvoeringsprogramma Mest plannen op stapel liggen om de mestverwerkingscapaciteit in Brabant aanzienlijk te vergroten, en deze plannen betrekking hebben op heel Brabant;

overwegende dat

  • mestfabrieken een aanzienlijke invloed hebben om de leefbaarheid van omwonenden;
  • omwonenden vaak in het geweer komen tegen mestfabrieken en steeds meer gemeenten zich expliciet uitspreken tegen de komst van mestfabrieken;
  • met inzicht in het draagvlak onder de Brabanders voor mestverwerkingsinstallatie, PS een beter overwogen besluit kunnen nemen over het Beleidskader Landbouw en Voedsel en de Uitvoeringsagenda Mest (in oktober en november 2021);
  • draagvlak voor allerhande onderwerpen regelmatig wordt gemeten onder Brabanders;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • aan PS zo snel mogelijk een voorstel te doen toekomen voor het meten en monitoren van draagvlak onder Brabanders voor (meer) mestverwerkingsinstallaties in Brabant;
  • het draagvlak onder Brabanders voor (meer) mestverwerkingsinstallaties in Brabant te hebben laten meten vóór besluitvorming door PS over het Beleidskader Landbouw en Voedsel en de Uitvoeringsagenda Mest;
  • het draagvlak onder Brabanders voor (meer) mestverwerkingsinstallaties in Brabant periodiek te meten en zo te monitoren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Tom Ludwig,
GroenLinks

[1] Bestuursakkoord 2020-2023, p. 9:
In de komende jaren moeten we ingewikkelde keuzes maken, vooral op het gebied van de inrichting van onze omgeving. Het is onmogelijk om beslissingen te nemen waar iedereen blij mee is, soms vallen beslissingen in het algemeen belang verkeerd bij individuele Brabanders. Wat we zeker wél doen, is altijd zoeken naar maximaal draagvlak. En we gaan inwoners meer dan ooit betrekken bij het maken van beleid.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, PVV, 50+

Tegen

Groep Rutjens, FvD, PvdA, LB, VVD, CDA, SP, D66, CU-SGP

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Nieuwe stalsystemen brandveilig

Lees verder

Amendement op Motie hernieuwing campagne ‘Een Dumper is een Stumper’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer