Motie Provin­ciaal dieren­wel­zijns­beleid


21 mei 2021

Motie: Provinciaal dierenwelzijnsbeleid


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 mei 2021;

behandelend het Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022;


overwegende dat

  • de Statenmededeling Motie dierenwelzijn (M49a-2020)[1] aardig inzicht biedt in wat we als provincie concreet doen op het onderwerp dierenwelzijn, maar het overzicht nog niet volledig is;
  • meerdere provinciale beleidsonderwerpen dan enkel landbouw invloed hebben op het welzijn van dieren, zoals Natuur en Ruimte (dieren in het wild[2]), Economie en subsidieverlening (proefdieren en evenementen met dieren, zoals paardensport), Mobiliteit (dieren in het wild, i.v.m. faunapassages);
  • Provinciale Staten unaniem van mening zijn dat het verbeteren van het dierenwelzijn in Brabant, in de gehele breedte, nadrukkelijke en blijvende aandacht behoeft;[3]

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • een overzicht dierenwelzijn op te stellen, waarin de provinciale inzet op verbetering van dierenwelzijn wordt belicht, op het vlak van alle relevante provinciale beleidsonderwerpen;
  • dit overzicht dierenwelzijn jaarlijks te evalueren, en dit te delen met PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Tom Ludwig,
GroenLinks

Martijn de Kort,
PvdA

[1] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20210315/download?qvi=1740358

[2] https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2017/11/09/rda-zienswijze-wegen-van-welzijn-van-dieren-in-de-natuur

[3] Motie M49a ‘blijvende aandacht voor dierenwelzijn nodig’ https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200515/download?qvi=1403786


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, GL, D66

Tegen

Groep Rutjens, FvD, LB, VVD, CDA, SP, PVV, 50+, CU-SGP