Motie Bomen door de bocht


21 mei 2021

Motie: Bomen door de bocht


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 mei 2021;

behandelend het Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022;


constaterende dat

  • Brabant 602 kilometer aan Provinciale wegen heeft;[1]
  • het bosareaal van Brabant de laatste jaren is geslonken;[2]
  • bij herinrichting gekapte bomen veelal niet terugkomen langs de Brabantse wegen, maar veelal gecompenseerd worden op een andere locatie;

overwegende dat

  • bomen langs de provinciale wegen onderdeel zijn (of zijn geweest) van het karakteristieke Brabantse landschap;
  • laanbeplanting langs de wegen een belangrijke ecologische functie heeft;
  • de provincie Brabant op verschillende momenten negatief in het nieuws was over bomenkap langs provinciale wegen;[3]
  • de provincie aangeeft dat vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen in sommige gevallen geen andere keuze is dan het kappen van bomen;
  • er verschillende provinciale beleidsonderwerpen en programma’s zijn met betrekking tot bomen, zoals natuur & milieu, bosnota, verdroging, en cultuur & erfgoed;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • vanuit de verschillende programma’s en invalshoeken een voorstel voor een integrale aanpak te maken (inclusief tijdspad en kostenplaatje) om – op een verkeersveilige manier – zoveel mogelijk bomen langs provinciale wegen (terug) te planten;
  • dit voorstel bij de begroting 2022 te voegen en PS tussentijds te informeren over de voortgang;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Tom Ludwig,
GroenLinks

Jan-Frans Brouwers,
50PLUS

Willem Rutjens,
Groep Rutjens

Janneke van Kessel,
D66

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70072ned?dl=2D05D

[2] https://edepot.wur.nl/423687

[3] Zie o.a.;
> https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zicht-langs-n395-verandert-razendsnel-door-bomenkap~a736e261/
> https://www.bndestem.nl/roosendaal/zo-n-400-bomen-in-zundert-sneuvelen-vanwege-werk-aan-n638~ae2e42cd/
> https://www.bd.nl/den-bosch-vught/massale-bomenkap-voor-nieuwe-n65-mensen-zullen-schrikken-van-de-kaalslag~a245fd1a/
> https://www.bd.nl/brabant/brabant-blijft-toch-bomen-kappen-om-wegen-veiliger-te-maken-niemand-doet-dit-voor-de-lol~ae0d6de2/


Status

Aangenomen

Voor

Groep Rutjens, FvD, GL, PvdD, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

PvdA, SP