Motie Bomen door de bocht


21 mei 2021

Motie: Bomen door de bocht


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 mei 2021;

behandelend het Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022;


constaterende dat

  • Brabant 602 kilometer aan Provinciale wegen heeft;[1]
  • het bosareaal van Brabant de laatste jaren is geslonken;[2]
  • bij herinrichting gekapte bomen veelal niet terugkomen langs de Brabantse wegen, maar veelal gecompenseerd worden op een andere locatie;

overwegende dat

  • bomen langs de provinciale wegen onderdeel zijn (of zijn geweest) van het karakteristieke Brabantse landschap;
  • laanbeplanting langs de wegen een belangrijke ecologische functie heeft;
  • de provincie Brabant op verschillende momenten negatief in het nieuws was over bomenkap langs provinciale wegen;[3]
  • de provincie aangeeft dat vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen in sommige gevallen geen andere keuze is dan het kappen van bomen;
  • er verschillende provinciale beleidsonderwerpen en programma’s zijn met betrekking tot bomen, zoals natuur & milieu, bosnota, verdroging, en cultuur & erfgoed;

Verzoeken Gedeputeerde Staten

  • vanuit de verschillende programma’s en invalshoeken een voorstel voor een integrale aanpak te maken (inclusief tijdspad en kostenplaatje) om – op een verkeersveilige manier – zoveel mogelijk bomen langs provinciale wegen (terug) te planten;
  • dit voorstel bij de begroting 2022 te voegen en PS tussentijds te informeren over de voortgang;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren

Tom Ludwig,
GroenLinks

Jan-Frans Brouwers,
50PLUS

Willem Rutjens,
Groep Rutjens

Janneke van Kessel,
D66

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70072ned?dl=2D05D

[2] https://edepot.wur.nl/423687

[3] Zie o.a.;
> https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zicht-langs-n395-verandert-razendsnel-door-bomenkap~a736e261/
> https://www.bndestem.nl/roosendaal/zo-n-400-bomen-in-zundert-sneuvelen-vanwege-werk-aan-n638~ae2e42cd/
> https://www.bd.nl/den-bosch-vught/massale-bomenkap-voor-nieuwe-n65-mensen-zullen-schrikken-van-de-kaalslag~a245fd1a/
> https://www.bd.nl/brabant/brabant-blijft-toch-bomen-kappen-om-wegen-veiliger-te-maken-niemand-doet-dit-voor-de-lol~ae0d6de2/


Status

Aangenomen

Voor

Groep Rutjens, FvD, GL, PvdD, LB, VVD, CDA, PVV, D66, 50+, CU-SGP

Tegen

PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie Recreatienatuur inzetten ter bescherming van kwetsbare natuur

Lees verder

Motie Provinciaal dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer