Motie Recre­a­tie­natuur inzetten ter bescherming van kwetsbare natuur


21 mei 2021

Motie: Recreatienatuur inzetten ter bescherming van kwetsbare natuur


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 mei 2021,

behandelend het Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022;


constaterende dat

 • gezondheid ons belangrijkste bezit is[1], en recreatie in de natuur ten goede komt aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid;
 • het aantal gebruikers van de natuur de komende aantal decennia blijft stijgen;
 • het halen van de natuurdoelstelling een kerntaak van de provincie is, maar ook op gespannen voet kan staan met intensieve recreatie in de natuur;[2]

overwegende dat

 • TBO’s in bepaalde gevallen de zelfstandige keuze maken gebieden af te sluiten;
 • de keuze voor zoneren, ook handhaving van de zonering betekent;
 • niet bekend is of zonering leidt tot toenemende recreatiedruk in de niet door zonering afgesloten gebieden;
 • de provincie Noord-Brabant geen zicht heeft op effecten van recreatiezonering in relatie tot het halen van de natuurdoelen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • in overleg te gaan met de TBO’s om te bepalen:
 • 1: of de hoge recreatiedruk negatieve effecten met zich mee brengt, met name voor het behalen van natuurdoelen
  2: wat het effect is van zonering en welke knelpunten de TBO’s hierbij ervaren
  3: in hoeverre zonering leidt tot het verschuiven van de druk en leidt tot nieuwe knelpunten in het terrein
  4: in hoeverre toezicht en handhaving toereikend zijn in de gebieden waar zonering plaatsvindt;
 • Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren


[1] Perspectiefnota, p. 11

[2] https://www.vogelbescherming.n...


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, LB, CDA, D66, 50+

Tegen

Groep Rutjens, FvD, PvdA, VVD, SP, PVV, CU-SGP