Motie Nu zijn ecologie en maat­schappij eens aan de beurt


8 april 2022

Motie: Nu zijn ecologie en maatschappij eens aan de beurt


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • de Commissie MER stelt dat met de inzet van het beleidskader Landbouw en Voedsel problemen zullen blijven bestaan rondom de kwaliteit van lucht, bodem, water, natuur en gezondheid;
  • de Commissie MER tevens oordeelt dat de provincie middels meer regulatie een grotere winst voor deze ‘planet- en people-aspecten’ kan bewerkstelligen;
  • inzet op het behalen van de (wettelijk vastgestelde) doelen rondom de kwaliteit van lucht, bodem, water, natuur en gezondheid ten koste gaat van de ‘profit-aspecten’, volgens de Commissie MER;

overwegende dat

  • ecologie en maatschappij al decennialang het onderspit hebben moeten delven voor de economische kant van landbouw, gezien de huidige ecologische crises en de ondermaatse gezondheidsscore in Brabant;
  • het oplossen van de crises op het vlak van o.a. stikstof, biodiversiteit, water- en luchtkwaliteit miljardeninvesteringen van de overheden vergt, waarmee in principe de maatschappij de rekening betaalt voor de gerealiseerde economische opbrengsten van de agrosector;

van mening zijnde dat

  • de kwaliteit van lucht, bodem, water, natuur en gezondheid nu eens voorrang verdienen op de economische belangen van de agrosector;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • het uitvoeringsprogramma Landbouw en Voedsel te richten op maximale winst voor de kwaliteit van lucht, bodem, water, natuur en gezondheid, om ecologie en maatschappij weer in evenwicht te brengen met economie;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, 50+

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, CU-SGP