Motie Kies voor gezonde, houdbare, duurzame landbouw


8 april 2022

Motie: Kies voor gezonde, houdbare, duurzame landbouw

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • het toekomstbeeld van de Brabantse landbouw in 2040 schetst dat er dan nog ongeveer 5.000 landbouwbedrijven (ongeveer de helft van nu) over zijn, die gemiddeld groter zijn dan nu, maar in totaal 10% minder grond in gebruik hebben;[1]
  • het toekomstbeeld van de Brabantse landbouw in 2040 uitgaat van behoud van de intensieve landbouw;

overwegende dat

  • de hogere maatschappelijke kosten van intensieve landbouw op de rekening van de maatschappij belanden;
  • biologische en natuurinclusieve landbouw een lagere druk op natuur, milieu en de leefomgeving uitoefenen dan intensieve landbouw;
  • we het als overheid onnodig moeilijk maken voor biologische en natuurinclusieve landbouw om te concurreren met intensieve landbouw, door ook de intensieve landbouw actief te faciliteren;
  • “verduurzaming is de toekomst van de sector”[2]
  • we als provincie ons eigen beleid voor een duurzame landbouw tegenwerken, door ruimte, mogelijkheden en middelen ter beschikking te stellen aan niet-duurzame vormen van landbouw;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • om de transitie naar een houdbare, duurzame landbouw makkelijker te maken, door de intensieve landbouw niet langer actief te faciliteren met ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden en financiële ondersteuningen (subsidies e.d.);
  • vigerende regelingen die intensieve landbouw faciliteren uit te faseren en niet te verlengen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren

[1] Zie bijv. p. 10 van het concept Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

[2] Zie p. 3 van het concept Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030


Status

Verworpen

Voor

PvdD, LB, SP, 50+

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, PVV, D66, CU-SGP