Motie Promoot Brabantse biolo­gische en plant­aardige voeding


8 april 2022

Motie: Promoot Brabantse biologische en plantaardige voeding


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 april 2022;

behandelend het Statenvoorstel 17/22 Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030;


constaterende dat

  • de transitie naar een plantaardiger voedingspatroon een grote bijdrage levert aan CO2-reductie[1], stikstofreductie[2] en het voorkomen van dierenleed, en een beduidend lagere impact heeft op biodiversiteit, landgebruik en milieu[3] dan dierlijk voedsel, en gunstige gezondheidseffecten[4] kan hebben;
  • biologische landbouw bijdraagt aan kwaliteitsherstel van bodem, lucht en water;
  • in het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, voor de onderwerpen eiwittransitie en biologische landbouw enkel indicatoren en streefwaarden zijn opgenomen die betrekking hebben op de producerende kant van de markt, en dus niet op de consumerende kant;[5]

overwegende dat

  • de slagingskansen van het overstappen van reguliere en/of dierlijke productie naar biologische en/of plantaardige productie afhankelijk is van de marktvraag;
  • de provincie weliswaar beperkt is in de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de vraagzijde van de voedselketen, maar via promotie (zoals bijvoorbeeld met de agrofoodpluim en andere uitingen via de provinciale communicatiekanalen) hier desalniettemin invloed op kan uitoefenen;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • met de uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel serieus en substantieel in te zetten op consumentengerichte promotie van biologische en plantaardige voeding;
  • hiervoor concrete doelen op te nemen in de Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel en/of de Uitvoeringsprogramma Eiwittransitie;
  • niet langer voedsel van dierlijke oorsprong te promoten;


en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren

SP,
Nico Heijmans

[1] https://drawdown.org/solutions/table-of-solutions

[2] https://www.pbl.nl/publicaties/minder-vlees-eten-levert-forse-klimaatwinst-op

[3] https://unric.org/nl/onze-voeding-is-de-hoofdoorzaak-van-de-afname-van-biodiversiteit/

[4] https://www.voedingscentrum.nl/nl/duurzaam-eten/meer-plantaardig-eten.aspx

[5] Zie pp. 86 en 88 van het concept Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030


Status

Ingediend

Voor

PvdD, LB, SP, D66

Tegen

Groep de Bie, Groep Rutjens, FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, PVV, 50+, CU-SGP