Motie Onver­wijld vast­stellen beheers­plannen Brabantse Natura 2000-gebieden


21 juni 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20/21 juni 2013,

constaterende dat:

  • het vaststellen van de provinciale beheersplannen vertraging oploopt doordat de provincie wacht op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS),

overwegende dat:

  • de regeling Programmatische Aanpak Stikstof van het Rijk slechts betrekking heeft op de aard en wijze van het verstrekken van milieuvergunningen en geen relatie heeft met natuurbeheer of natuurbeheersplannen,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • de beheersplannen voor de Brabantse Natura2000 gebieden onverwijld en zo spoedig als wettelijk mogelijk is vast te stellen voor alle Natura2000 gebieden,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, GL, OSN, 50+