Motie Ook de achter­deuren van de kring­lopen sluiten


8 november 2019

Motie: Ook de achterdeuren van de kringlopen sluiten


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


constaterende dat

overwegende dat

  • GS aangeven bij vergunningaanvragen niet te kunnen toetsen op waar grondstoffen vandaan worden gehaald en waar producten worden afgezet;
  • de provincie hiermee initiatieven faciliteert die rechtstreeks ingaan tegen de inzet op het sluiten van de kringlopen op Noordwest-Europese schaal;

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • te onderzoeken op welke wijze voorkomen kan worden dat de provincie initiatieven faciliteert en/of ondersteunt, waarvan de bedrijfsvoering ingaat tegen de provinciale ambitie van het sluiten van de kringlopen op Noordwest-Europese schaal;
  • uiterlijk 1 mei 2020 de onderzoeksresultaten te delen met Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD

Tegen

FvD, PvdA, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP