Motie Voet van het gas


8 november 2019

Motie: Voet van het gas


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


overwegende dat

 • snelheidsverlaging op de provinciale wegen vele voordelen heeft, zoals;
  - minder verkeersdoden
  - minder uitstoot van CO2
  - minder uitstoot van stikstof
  - minder uitstoot van fijnstof
  - minder overlast door geluidshinder
  - minder slijtage aan wegen en voertuigen
 • snelheidsverlaging op de provinciale wegen bijdraagt aan provinciale ambities, zoals;
  - nul verkeersdoden
  - CO2-reductie
  - het terugdringen van de stikstofuitstoot
  - een gezonde samenleving

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • onderzoek te doen naar een optimale verlaging van de snelheidslimieten op onze provinciale wegen, met als doel bij te dragen aan de provinciale ambities op verkeersveiligheid, CO2-reductie, stikstofreductie, en gezondheid;
 • bij dit onderzoek rekening te houden met de individuele omstandigheden per provinciale weg;
 • de onderzoeksresultaten te verwerken in een voorstel tot snelheidsverlaging op de provinciale wegen, en dit uiterlijk 1 mei 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Anne-Miep Vlasveld
& Marco van der Wel

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, PVV, D66, 50+, CU-SGP