Motie Zonder bomen het bos niet meer zien


8 november 2019

Motie: Zonder bomen het bos niet meer zien


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


constaterende dat

overwegende dat

  • inzicht in de gezondheid van bomen, de aanwezige soorten bomen, en van het aantal bomen in Noord-Brabant ons betere handvatten kan geven om het aantal bomen op een gewenst niveau te houden;
  • het daarom wenselijk is om de staat van bomen in de provincie Noord-Brabant te monitoren;
  • het tevens wenselijk is om jaarlijks een telling van bomen in de provincie Noord-Brabant te organiseren;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • budget vrij te maken voor de totstandkoming van een Brabantbrede bomenmonitor en een jaarlijkse bomentelling;
  • hiervoor samen te werken met terrein beherende organisaties en gemeenten;
  • Provinciale Staten hier jaarlijks van op de hoogte te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen