Motie Respect voor het behoud van een open Brabants landschap


8 november 2019

Motie: Respect voor het behoud van een open Brabants landschap


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 8 november 2019;

Behandelend Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020;


constaterende dat

 • de logistiek de belangrijkste ruimtevrager voor Brabant is;
 • de experts het eens zijn over het feit dat logistiek op de middellange termijn een forse ruimtevraag zal blijven hebben;
 • de snelle opkomst van de XXL distributiecentra inmiddels leidt tot een maatschappelijk debat over de economische toegevoegde waarde en de regionale inbedding ervan, en de consequenties voor het landschap;
 • recreatie, natuur, de energietransitie en verduurzaming van de landbouw functies zijn waarvoor extra ruimte nodig is;

overwegende dat

 • BrabantAdvies in haar advies ‘Brabantse Werklocaties toekomstproof’ aanbevelingen doet over het belang van de omgevingskwaliteit, die onder druk staat door de logistieke ruimtevraag;
 • het College van Rijksadviseurs adviseert een stevige rem te zetten op logistieke bebouwing op ‘maagdelijk landschap’;

verzoeken Gedeputeerde Staten

 • een voorstel richting Provinciale Staten te doen met aanpassingen op de Verordening ruimte/Omgevingsverordening;
  - met regels ter bescherming van het open landschap;
  - waarmee nieuwe logistieke bebouwing alleen nog wordt toegestaan op bestaande bedrijventerreinen, en;
  - waarmee bij die nieuwe logistieke bebouwing uit wordt gegaan van meerdere bouwlagen, om de aanslag op de open ruimte te beperken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Anne-Miep Vlasveld

Lokaal Brabant,
Wil van Pinxteren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, CU-SGP

Tegen

FvD, PvdA, GL, VVD, CDA, SP, D66, 50+