Motie Over­gangs­re­geling dier­rechten rund-melkvee


25 januari 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 25 januari 2013,


constaterende dat:

  • de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangekondigd dat zij een wetswijziging wil doorvoeren om het stelsel van dierrechten naar rund-/melkvee uit te breiden,

overwegende dat:

  • Provinciale Staten op 7 december 2011 de motie "Genoeg, geen vee erbij!" hebben aangenomen waarin staat dat alles in het werk wordt gesteld om de veestapel terug te dringen,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • een overgangsregeling in te stellen met de strekking om zeer behoudend milieuvergunningen te verlenen aan rund-/melkveehouders die voornemens zijn uit te breiden;
  • de Brabantse gemeenten eveneens te verzoeken een overgangsregeling in te stellen om zeer behoudend bouwvergunningen te verlenen aan rund-melkveehouders die voornemens zijn uit te breiden;
  • deze regeling af te stemmen met het ministerie van Economische Zaken en de gemeenten,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50+

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, PvdA, D66, GL, OSN

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer