Motie PS roepen gemeentes op verant­woor­de­lijkheid te nemen in Vvgb-middelen


9 juni 2017

Motie PS roepen gemeentes op verantwoordelijkheid te nemen in Vvgb-middelen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 juni 2017,

behandelend het Statenvoorstel 35/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);

overwegende dat

  • de Algemene Bestuursvergadering in meerderheid heeft besloten om de Vvgb-middelen vanaf 2017 neerwaarts bij te stellen;
  • de hiervoor bestemde middelen uit het Gemeentefonds, ter compensatie van de bevoegdheidsverschuiving, grotendeels niet worden besteed aan de Vvgb-inrichtingen;
  • de door het Algemeen Bestuur opgelegde bezuinigingsopgave in 2018 waarschijnlijk niet gerealiseerd kan worden;

constaterende dat

  • de provincie geen meerderheid in het Algemeen Bestuur achter zich krijgt ten behoeve van het terugdraaien van het besluit;

spreken uit dat

  • de neerwaartse bijstelling van de Vvgb-middelen in strijd is met het algemeen belang dat wordt gediend met de Vvgb-middelen;
  • zij de lokalen fracties in de betreffende gemeenten oproepen hun besluit in het Algemeen Bestuur te heroverwegen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Paranka Surminski

GroenLinks,
Hagar Roijackers


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, GL, 50+, PvdD, LB, CU-SGP

Tegen

VVD, CDA, PVV, D66

Lees onze andere moties

Motie Continuering van ‘Bijenimpuls voor Brabant’

Lees verder

Motie Promotie voor biologische producten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer