Motie PS roepen gemeentes op verant­woor­de­lijkheid te nemen in Vvgb-middelen


9 juni 2017

Motie PS roepen gemeentes op verantwoordelijkheid te nemen in Vvgb-middelen


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 juni 2017,

behandelend het Statenvoorstel 35/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);

overwegende dat

  • de Algemene Bestuursvergadering in meerderheid heeft besloten om de Vvgb-middelen vanaf 2017 neerwaarts bij te stellen;
  • de hiervoor bestemde middelen uit het Gemeentefonds, ter compensatie van de bevoegdheidsverschuiving, grotendeels niet worden besteed aan de Vvgb-inrichtingen;
  • de door het Algemeen Bestuur opgelegde bezuinigingsopgave in 2018 waarschijnlijk niet gerealiseerd kan worden;

constaterende dat

  • de provincie geen meerderheid in het Algemeen Bestuur achter zich krijgt ten behoeve van het terugdraaien van het besluit;

spreken uit dat

  • de neerwaartse bijstelling van de Vvgb-middelen in strijd is met het algemeen belang dat wordt gediend met de Vvgb-middelen;
  • zij de lokalen fracties in de betreffende gemeenten oproepen hun besluit in het Algemeen Bestuur te heroverwegen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,
Paranka Surminski

GroenLinks,
Hagar Roijackers


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, GL, 50+, PvdD, LB, CU-SGP

Tegen

VVD, CDA, PVV, D66