Motie Conti­nu­ering van ‘Bij­en­impuls voor Brabant’


21 april 2017

Motie Continuering van ‘Bijenimpuls voor Brabant’


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 april 2017,

behandelend het Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

overwegende dat

  • het meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ succesvol is;
  • het beschikbare budget voor ‘Bijenimpuls voor Brabant’ naar verwachting aan het eind van dit jaar is uitgeput;
  • gezien de stand van zaken de regeling nog steeds noodzakelijk is, aangezien de bijensterfte nog geen halt is toegeroepen;

constaterende dat

  • de regeling voor projecten die de groei van de bijenpopulatie bevorderen in 2018 afloopt;

vragen Gedeputeerde Staten

  • met een voorstel te komen om het meerjarenprogramma ‘Bijenimpuls voor Brabant’ na 2018 te continueren;


en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Paranka Surminski


Status

Aangenomen

Voor

VVD, SP, D66, PvdA, PVV, GL, 50+, PvdD, LB, CU-SGP

Tegen

CDA