Motie Krimp de Veestapel


21 april 2017

Motie Krimp de Veestapel


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 april 2017,

behandelend het Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

constaterende dat

  • Provinciale Staten op 9 december 2011 de motie 'Genoeg, geen vee erbij!' hebben aangenomen;
  • sinds 9 december 2011 geen significantie afname van de veestapel in Noord-Brabant is bewerkstelligd, en de veestapel in Noord-Brabant zelfs is toegenomen;
  • het voorgestelde beleid van stadering en mestverwerking niet zal leiden van een afname van de veestapel;

dragen Gedeputeerde Staten op

  • om het provinciaal beleid aangaande de veehouderij, inclusief het mestbeleid, zodanig in te richten dat een duidelijke afname van de veestapel in de provincie Noord-Brabant wordt bewerkstelligd, conform de aangenomen motie 'Genoeg, geen vee erbij!' uit 2011;


en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Paranka Surminski

GroenLinks,
Hagar Roijackers


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, 50+, LB, CU-SGP