Motie Betonstop voor Brabant


21 april 2017

Motie Betonstop voor Brabant


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 21 april 2017,

behandelend het Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

constaterende dat

  • Vlaanderen in haar ruimtelijk beleid gekozen heeft voor een betonstop, waarbij vanaf 2040 geen extra ruimte meer mag worden aangeboord voor huizen, industrie en wegen, zonder dat er op een andere plek in Vlaanderen minstens evenveel ruimte aan de natuur wordt geschonken;
  • hierdoor op termijn efficiënter gebruik gemaakt gaat worden van de beschikbare ruimte aldaar;

overwegende dat

  • de provincie Brabant wil inzetten op spaarzaam ruimtegebruik én natuurontwikkeling;

vragen Gedeputeerde Staten

  • te onderzoeken op welke wijze een dergelijke betonstop kan worden ingezet in Brabant;

hierover PS op de hoogte te stellen.


en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren,
Marco van der Wel
& Paranka Surminski


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, GL, 50+, LB, CU-SGP