Motie Gelijk­waardige bescherming alle soorten


16 december 2016

Motie Gelijkwaardige bescherming alle soorten


Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 december 2016,

behandelend het Statenvoorstel 81/16 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant;

overwegende dat

  • de jacht zich van schadebestrijding en populatiebeheer onderscheidt op het ontbreken van een maatschappelijke noodzaak tot afschot;
  • het doden van dieren alleen als uiterste middel toegepast zou mogen worden, in gevallen waar de erkende maatschappelijke belangen gevaar lopen en waarvoor geen andere bevredigende oplossing bestaat;

constaterende dat

  • de uitoefening van de jacht overeenkomstig het faunabeheerplan dient te geschieden [1];
  • Provinciale Staten bevoegd zijn nadere regels te stellen aan het faunabeheerplan [2];

verzoeken Gedeputeerde Staten

  • een externe expert op het gebied van het Faunarecht, die daartoe binnen de wettelijke kaders mogelijkheden ziet, te verzoeken om, op basis van de provinciale bevoegdheid, voorstellen uit te werken voor aanpassing van provinciaal beleid en regelgeving om bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden, zonder dat die aanpassing leidt tot strijd met de Wet Natuurbescherming;
  • deze voorstellen voor 1 juli 2017 aan Provinciale Staten voor te leggen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren,

Marco van der Wel
& Paranka Surminski

[1] Wet Natuurbescherming, artikel 3.12, eerste lid
[2] Wet Natuurbescherming, artikel 3.12, negende lid


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, PvdA, GL, LB

Tegen

VVD, CDA, SP, D66, 50+, CU-SGP